Μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη SPRINT, οι μέσες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) ήταν υψηλότερες στις επισκέψεις ρουτίνας στο ιατρείο παρά στις επισκέψεις της μελέτης.

Πώς συγκρίνονται οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) σε κλινικές μελέτες με αυτές που λαμβάνονται στην κλινική πρακτική ρουτίνας; Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι ερευνητές συνέκριναν τα δεδομένα της ΑΠ από τη μελέτη SPRINT και τα δεδομένα της ΑΠ από κλινικές επισκέψεις ρουτίνας ασθενών της SPRINT. Στη μελέτη SPRINT, οι ασθενείς υψηλού κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν σε εντατική ή τυπική θεραπεία με στόχο συστολικής ΑΠ <120 mm Hg ή <140 mm Hg, αντίστοιχα.

Τα δεδομένα της μελέτης SPRINT σε επίπεδο συμμετεχόντων και ηλεκτρονικών αρχείων υγείας ήταν διαθέσιμα για 3.074 ενήλικες (ηλικία ≥50 ετών, μέση ηλικία 69 έτη) με υπέρταση. Κατά την έναρξη, η μέση ΑΠ ήταν 138/77 mm Hg. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 3,2 ετών, ο διάμεσος αριθμός μετρήσεων της ΑΠ που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια επισκέψεων SPRINT και συνήθους κλινικής πρακτικής ήταν 16 και 17, αντίστοιχα. Η μέση συστολική ΑΠ ήταν περίπου 6 mm Hg χαμηλότερη στις επισκέψεις SPRINT σε σχέση με τις επισκέψεις ρουτίνας.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ΑΠ που μετρήθηκαν σε επισκέψεις της μελέτης SPRINT ήταν χαμηλότερες από τις ΑΠ που μετρήθηκαν σε επισκέψεις ρουτίνας στην κλινική πρακτική. Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για σωστή μέτρηση της ΑΠ στην καθημερινη πρακτική (π.χ. επαρκής περίοδος ανάπαυσης, μη ομιλία κατά τη μέτρηση της ΑΠ, στήριξη του βραχίονα) για την αποφυγή υπερβολικής θεραπείας που βασίζεται στις κλινικές μελέτεςστις οποίες χρησιμοποιούνται οι σωστές τεχνικές μέτρησης της ΑΠ.

Βιβλιογραφία

Drawz PE et al. Concordance between blood pressure in the systolic blood pressure intervention trial and in routine clinical practice. JAMA Intern Med 2020 Oct 12.

The SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med 2015 Nov 9.