Η αυτόματη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο γραφείο (AOBP) μειώνει το ανθρώπινο λάθος και βελτιώνει την ακρίβεια. Χρησιμοποιούνται συσκευές οι οποίες μετά το πάτημα ενός κουμπιού πραγματοποιούν αυτόματα 3 μετρήσεις με μεσοδιάστημα δευτερολέπτων έως 2 λεπτών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν στους ασθενείς να ξεκουράζονται για 5 λεπτά πριν από τη μέτρηση της AOBP και ότι οι 3 μετρήσεις να χωρίζονται σε διαστήματα 1 έως 2 λεπτών. Ωστόσο, αυτές οι οδηγίες βασίζονται σε περιορισμένα στοιχεία και η τήρησή τους είναι χρονοβόρα.

Σε δύο μελέτες, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις επιδράσεις των διαφορετικών διαστημάτων ανάπαυσης πριν από τις μετρήσεις AOBP και των διαφορετικών διαστημάτων μεταξύ των μετρήσεων.

Οι ερευνητές από τη Βαλτιμόρη συνέκριναν τα αποτελέσματα ανάπαυσης 2 λεπτών με καθόλου ανάπαυση (έναντι των συνιστώμενων 5 λεπτών ανάπαυσης) πριν από τις μετρήσεις AOBP σε 113 ενήλικες. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, κάθε συμμετέχων υποβλήθηκε σε τέσσερα σετ τριών μετρήσεων AOBP με ποικίλες αρχικές περιόδους ανάπαυσης (δηλαδή, μετά από 0, 2 ή 5 λεπτά, με τυχαία σειρά, με περπάτημα μεταξύ κάθε σταδίου). Η τελική μέτρηση AOBP έγινε μετά από επιπλέον 5 λεπτά ανάπαυσης. Για συμμετέχοντες με συστολική ΑΠ <140 mm Hg, οι μετρήσεις AOBP μετά από 0 και 2 λεπτά ανάπαυσης ήταν παρόμοιες με τις μετρήσεις μετά από 5 λεπτά ανάπαυσης (δηλαδή, εντός ενός προκαθορισμένου περιθωρίου ±2 mmHg). Για εκείνους με συστολική ΑΠ >140 mm Hg, οι μετρήσεις AOBP μετά τις μικρότερες περιόδους ήταν εκτός του προκαθορισμένου περιθωρίου.

Σε μια μη τυχαιοποιημένη μελέτη, ερευνητές από τη Βοστώνη συνέκριναν διαστήματα 30 και 60 δευτερολέπτων μεταξύ των τριών μετρήσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της AOBP. Οι μισοί από τους 102 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 59 έτη) υποβλήθηκαν σε μετρήσεις AOBP με απόσταση 30 δευτερολέπτων και οι άλλοι μισοί υποβλήθηκαν σε μετρήσεις με απόσταση 60 δευτερολέπτων. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε 24ωρη καταγραφή της ΑΠ. Οι διαφορές μεταξύ των μετρήσεων AOBP και της 24ωρης καταγραφής κατά την εγρήγορση ήταν σχεδόν ίδιες μεταξύ των πρωτοκόλλων.

Αυτές οι μελέτες παρέχουν καινούργιες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας μέτρησης AOBP.

Με βάση την πρώτη μελέτη, είναι λογικές μικρότερες (ή καθόλου) περίοδοι ανάπαυσης πριν από τη μέτρηση της AOBP. Για ασθενείς με συστολική ΑΠ <140 mm Hg, αρκεί ένα μόνο σύνολο μετρήσεων AOBP. Για όσους έχουν συστολική ΑΠ >140 mm Hg, θα πρέπει να ληφθεί ένα δεύτερο σετ μετρήσεων AOBP μετά από 5 λεπτά ανάπαυσης.

Με βάση τη δεύτερη μελέτη, η χρήση διαστημάτων 30 δευτερολέπτων μεταξύ των μετρήσεων AOBP είναι εξίσου καλή με τη χρήση διαστημάτων 60 δευτερολέπτων.

Βιβλιογραφία

Brady TM et al. Effects of different rest period durations prior to blood pressure measurement: The Best Rest trial. Hypertension 2021 Nov; 78:1511.

Juraschek SP et al. Impact of 30- versus 60-second time intervals between automated office blood pressure measurements on measured blood pressure. Hypertension 2021 Nov; 78:1502.

Paul K. Whelton, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. HypertensionVolume 71, Issue 6, June 2018; Pages e13-e115.