Οι ασθενείς που έλαβαν αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτασίνης (ΑΥΑ) για υπέρταση είχαν παρόμοια ποσοστά καρδιαγγειακών επεισοδίων και χαμηλότερα ποσοστά αγγειοοιδήματος, βήχα, παγκρεατίτιδας και γαστρεντερικής αιμορραγίας από εκείνους που ξεκίνησαν έναν αναστολέα μετατροπέα ενζύμου αγγειοτασίνης (ΑΜΕΑ), όπως διαπιστώθηκε σε μια πρόσφατη μελέτη. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ΑΥΑ πρέπει να προτιμώνται.

Η αναδρομική αυτή μελέτη συνέκρινε τις δυο αυτές κατηγορίες αντιυπερτασικών σε ασθενείς με υπέρταση που ξεκίνησαν μονοθεραπεία με ΑΜΕΑ ή ΑΥΑ μεταξύ 1996 και 2018 σε οκτώ βάσεις δεδομένων από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Νότια Κορέα. Τα πρωταρχικά αποτελέσματα ήταν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επεισόδιο και σύνθετα καρδιαγγειακά επεισόδια. Υπήρχαν επίσης 51 δευτερεύοντα κριτήρια έκβασης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του αγγειοοιδήματος, του βήχα, της συγκοπής και των ηλεκτρολυτικών ανωμαλιών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Hypertension στις 26 Ιουλίου.

Η μελέτη περιελάμβανε 2.297.881 ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία με ΑΜΕΑ και 673.938 ασθενείς που ξεκίνησαν ΑΥΑ.

Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα κύρια αποτελέσματα του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (λόγος κινδύνου [HR], 1,11 για ACE έναντι ARB, 95% CI, 0,95 έως 1,32), καρδιακή ανεπάρκεια (HR, 1,03, 95% CI, 0,87 έως 1.24), εγκεφαλικό επεισόδιο (HR, 1.07; 95% CI, 0.91 έως 1.27), ή σύνθετα καρδιαγγειακά συμβάντα (HR, 1.06; 95% CI, 0.90 έως 1.25).

Οι ασθενείς με ΑΜΕΑ είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο αγγειοοιδήματος (HR, 3.53; 95% CI, 2.99 έως 4.16), βήχα (HR, 1.32; 95% CI, 1.23 έως 1.42), παγκρεατίτιδας (HR, 1.32; 95% CI, 1.09 έως 1,60) και γαστρεντερικής αιμορραγίας (HR, 1,18, 95% CI, 1,11 έως 1,25).

Τα αποτελέσματα είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτών των κατηγοριών φαρμάκων. Αυτή η μελέτη αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη σύγκριση των ΑΜΕΑ με ΑΥΑ και υποστηρίζει την προτίμηση στη συνταγογράφηση των ΑΥΑ έναντι των ΑΜΕΑ. Οι συγγραφείς της μελέτης σημείωσαν ότι οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν εξίσου τις δυο κατηγορίες φαρμάκων αλλά ότι αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν περαιτέρω τις πρόσφατες εκκλήσεις για διαφοροποίηση και αύξηση των ΑΥΑ ως θεραπεία πρώτης γραμμής έναντι των ΑΜΕΑ στη θεραπεία της υπέρτασης.

Βιβλιογραφία

RuiJun Chen, et al. Comparative First-Line Effectiveness and Safety of ACE (Angiotensin-Converting Enzyme) Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers: A Multinational Cohort Study. Hypertension. 2021;78:591–603.