αντιυπερτασικά φάρμακα

Μια μετανάλυση δεν βρήκε συσχέτιση μεταξύ των αντιυπερτασικών φαρμάκων και των πτώσεων στο έδαφος, αλλά καταγράφηκαν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα αντιυπερτασικά φάρμακα μειώνουν τους κινδύνους για καρδιαγγειακά επεισόδια, αλλά αυτό το όφελος μπορεί να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να είναι από ήπιες έως σοβαρές. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μετανάλυση 58 τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων μελετών με 280.638 συμμετέχοντες για να προσδιορίσουν τη συσχέτισης μεταξύ των αντιυπερτασικών φαρμάκων και ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι πτώσεις στο έδαφος ήταν το κύριο αποτέλεσμα της μετανάλυσης.

Η μέση παρακολούθηση ήταν 3 έτη. Στις επτά μελέτες που ανέφεραν την πτώση ως ανεπιθύμητο συμβάν (1.790 πτώσεις σε 29.481 ασθενείς), το συμβάν αυτό δεν συσχετίστηκε με την αντιυπερτασική θεραπεία, ακόμη και με τους πιο εντατικούς στόχους θεραπείας. Ωστόσο, τα αντιυπερτασικά φάρμακα συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για τέσσερα από τα έξι δευτερεύοντα αποτελέσματα – οξεία νεφρική βλάβη (15 μελέτες, αναλογία πιθανοτήτων 1,18), υπερκαλιαιμία (26 μελέτες · OR,1,89), υπόταση (35 μελέτες · OR 1,97), και συγκοπτικά επεισόδια (16 μελέτες ·OR 1,28). Οι κίνδυνοι για οξεία νεφρική βλάβη και υπερκαλιαιμία αυξήθηκαν με τα φάρμακα που επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντιυπερτασική θεραπεία συσχετίστηκε με μείωση της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες και από καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Τα ευρήματα από αυτή τη μετανάλυση δεν προκαλούν έκπληξη. Η αντιυπερτασική θεραπεία έχει ένα σαφές καρδιαγγειακό όφελος, αλλά αυτό μπορεί να έχει το κόστος των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η μελέτη διαχωρίζει και ποσοτικοποιεί το μέγεθος αυτών των ενεργειών. Ωστόσο, οι κίνδυνοι διαφέρουν ανάλογα με τα υποκείμενα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς (κυρίως, την ηλικία), τα οποία δεν εξετάστηκαν εδώ.

Βιβλιογραφία

Albasri A et al. Association between antihypertensive treatment and adverse events: Systematic review and meta-analysis. BMJ 2021 Feb 10; 372:n189.