EEMY English Greek
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ"

Αύξων αριθμός αναγνώρισης 15197, 28 Απριλίου 1987

Άρθρο 1 - Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ». Το Σωματείο έχει αποκλειστικά επιστημονικό χαρακτήρα. ΄Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων που αφορούν την αρτηριακή υπέρταση και των σχετικών με αυτή καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το Σωματείο προβαίνει σε κάθε είδους δραστηριότητα που υπηρετεί το σκοπό αυτό, όπως επιστημονικές και επιμορφωτικές συγκεντρώσεις, συνέδρια, δημόσιες εκδηλώσεις, εκδόσεις ή δημοσιεύσεις. Υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα στους τομείς αυτούς και μπορεί να την ενισχύει οικονομικά. Μπορεί να συμμετέχει σε, ή να συνεργάζεται με, ελληνικές, αλλοδαπές και διεθνείς εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα. Τέλος μπορεί να προωθήσει τη δημιουργία κοινωφελούς ιδρύματος για τον παραπάνω σκοπό.

Άρθρο 3 - Τακτικά μέλη

 1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν επιστήμονες κάθε κλάδου σχετικού με την υπέρταση γενικά που έχουν επιδείξει τεκμηριωμένα διακεκριμένο ενδιαφέρον σε θέματα σχετικά με την υπέρταση.
 2. Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση με δήλωση ότι αποδέχεται το καταστατικό και να προταθεί από δύο μέλη. Προτάσεις εγγραφής μέλους υποβάλλονται γραπτά προς τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Τα προτείνοντα μέλη δηλώνουν γραπτά για την καταλληλότητα του υποψηφίου και υποβάλλουν κατάσταση των ακαδημαϊκών, επιστημονικών τίτλων και θέσεων του υποψηφίου καθώς και των δημοσιεύσεών του, ιδιαίτερα των σχετικών με την υπέρταση. Το ΔΣ ελέγχει τις προτάσεις και έχει δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει επί πλέον υποστηρικτικές γνώμες και από άλλους κριτές.
 3. Η εγγραφή του μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι προτάσεις του ΔΣ για εγγραφή νέων μελών φέρονται για ψήφιση στην προσεχή Γενική Συνέλευση ή εάν αυτή αργεί μπορεί να ζητηθεί ταχυδρομική ψήφος.

Άρθρο 4 - Αρωγά Μέλη

Αρωγά μέλη του Σωματείου μπορεί να γίνουν οργανισμοί, ιδρύματα ή εταιρείες, όπως φαρμακευτικές εταιρείες, που επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο της εταιρείας. Η εγγραφή των αρωγών μελών γίνεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 2. Τα αρωγά μέλη εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση με μία ψήφο.

Άρθρο 5 - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

 1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα μέλη, μόνο εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 2. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται και υποχρεούνται να μετέχουν στη δράση του Σωματείου και να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, να μετέχουν στη Διοίκηση ή άλλα όργανα.
 3. Τα μέλη καταβάλλουν συνδρομή σε ποσό και χρόνο που καθορίζει το ΔΣ.

Άρθρο 6 - Παραίτηση / Διαγραφή μελών

 1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωματείο, με έγγραφη δήλωσή του προς το ΔΣ.
 2. Εάν μέλος δεν καταβάλλει τη συνδρομή του για δύο συνεχή έτη, εφ' όσον λάβει γνώση της οφειλής του (σχετική ειδοποίηση) και δεν ανταποκριθεί, χάνει οριστικά την ιδιότητα του μέλους και για την επανεγγραφή απαιτείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται για την εγγραφή νέου μέλους.
 3. Διαγραφή μέλους για ασυμβίβαστη συμπεριφορά απαιτεί αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ. Η διαγραφή οριστικοποιείται 90 ημέρες μετά την κοινοποίηση της απόφασης του ΔΣ, εάν στο διάστημα αυτό το υπό διαγραφή μέλος δεν υποβάλλει ένσταση, που κρίνεται στην προσεχή Γ.Σ.

Άρθρο 7 - Όργανα του Σωματείου

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 8 - Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά τακτικά μέλη.
 2. Το ΔΣ εκλέγεται από τη Γ.Σ. κάθε δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία. Προτάσεις για υποψηφιότητα υπογράφονται από πέντε μέλη και πρέπει να κοινοποιηθούν όχι αργότερα από ενενήντα ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορεί να υπηρετήσουν στο ΔΣ πάνω από τρεις συνεχόμενες θητείες. Οι πρώτοι επτά υποψήφιοι που πλειοψηφούν κατά σειρά, θεωρούνται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι δε τρεις κατά σειρά επόμενοι, αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται να καταλάβουν θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αν αυτή παραμείνει κενή μετά από παραίτηση, θάνατο ή διαγραφή τακτικού μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα ημέρες από τη σύστασή του για την εκλογή μεταξύ των μελών του, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία. Μέχρι την ανάδειξη του Προέδρου προεδρεύει ο λαβών τις περισσότερες ψήφους. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτιστεί σε σώμα παραλαμβάνει από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο τη Διοίκηση και με πρωτόκολλο τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 9 - Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις και την περιουσία του σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού. Προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό του Σωματείου, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ασχολείται με κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και στη δραστηριότητα του Σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10 - Συνεδριάσεις / Λήψη Αποφάσεων

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει επιβεβλημένο ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Στην υποβαλλόμενη αίτηση καθώς και την πρόσκληση του Προέδρου αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται από τον Γραμματέα Πρακτικά, τα οποία διαβάζονται στην αρχή κάθε επόμενης συνεδρίασης.

Άρθρο 11 - Πρόεδρος / Αντιπρόεδρος

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και στις σχέσεις του με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευθύνεται για τη νομότυπη διεξαγωγή των συζητήσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει με τον Γραμματέα τα έγγραφα και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Τον Πρόεδρο αν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Αν όμως ο Πρόεδρος αποχωρήσει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο από τα μέλη του.
 2. Ο Πρόεδρος, προσλαμβάνει και επιβλέπει το έμμισθο προσωπικό και ρυθμίζει κάθε ζήτημα της απασχόλησης ή της μισθοδοσίας του.

Άρθρο 12 - Γραμματέας

Ο Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου, το πρωτόκολλο και λοιπά βιβλία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα, διεξάγει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Γραμματέα αν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13 - Ταμίας

Ο Ταμίας κρατάει το Ταμείο του Σωματείου και ενεργεί κάθε είσπραξη με διπλότυπες αποδείξεις ή καρτέλες και τις πληρωμές με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τηρεί τα βιβλία εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά και ταμιακά βιβλία του Σωματείου.

Άρθρο 14 - Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση, κάθε διετία εκλέγει, εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη που αποτελούν την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κύριο έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλει προς αυτή λεπτομερή έκθεση πάνω στη διαχείριση μαζί με συμπεράσματα και υποδείξεις.

Άρθρο 15 - Γενική Συνέλευση

 1. Ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε δύο χρόνια, έκτακτα δε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίζει ή όταν η σύγκλησή της ζητηθεί από το 1/5 των ταμιακώς εντάξει τακτικών μελών. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για τη συζήτηση θεμάτων που αναγράφονται στην αίτηση της σύγκλησης. Η αίτηση για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Η σύγκληση γνωστοποιείται στα μέλη με ατομικές προσκλήσεις που στέλνονται οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το ένα τρίτο από τα ταμιακώς εντάξει μέλη του Σωματείου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται δεύτερη Γενική Συνέλευση μέσα σε οκτώ ημέρες, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται. Κάθε παριστάμενο τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο μέλος και να ψηφίσει και γι αυτό.
 3. Η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται και αποφασίζει πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη γενική δραστηριότητα του Σωματείου, τη διαγραφή μελών και γενικά πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή το νόμο και για το οποίο δεν προβλέπεται ειδικά η αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 16 - Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει μέλος του Σωματείου οριζόμενο από την ίδια. Μέχρι την επιλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μαζί με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και ο Γραμματέας καθώς και δύο ψηφολέκτες. Αν προτείνονται περισσότεροι από έναν για την άσκηση των παραπάνω λειτουργημάτων, η επιλογή γίνεται με ανάταση των χεριών.
 2. Η Γενική Συνέλευση συζητάει και αποφασίζει για θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αναφέρονται στο έγγραφο με το οποίο συγκαλείται η Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της εταιρείας μπορεί να εισηγηθεί θέματα προς συζήτηση που υποβάλλει στον Πρόεδρο τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ.
 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται, εφ' όσον δεν προβλέπεται ειδικά άλλως με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για προσωπικής φύσεως ζητήματα η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.
 4. Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση αφού λάβει γνώση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απαλλάσσει της ευθύνης τα μέλη του ΔΣ και εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του έτους που πέρασε και τον προϋπολογισμό του αρχομένου έτους. Η τακτική Συνέλευση προβαίνει σε αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 17 - Τροποποίηση Καταστατικού / Διάλυση

 1. Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Για την απαρτία αυτής της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα ταμιακώς εντάξει μελών. Κατά την κρίση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και ταχυδρομική ψηφοφορία.
 2. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από ειδικά για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση με την παραπάνω απαρτία και πλειοψηφία. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου το καθαρό ενεργητικό υπόλοιπό του περιέρχεται στην Ακαδημία Αθηνών.

Το Παρόν Καταστατικό από δέκα επτά άρθρα εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη και επικυρώθηκε σε ειδική για αυτό το λόγο συνεδρίαση και υπογράφεται ως έπεται, κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση της 12-12-1987.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Νικόλαος Β. Καρατζάς
 2. Δημήτριος Ε. Παπαδογιάννης
 3. Θεόδωρος Δ. Μουντοκαλάκης
 4. Γιώργος Α. Παπαζάχος
 5. Χαράλαμπος Σταθάκης
 6. Αθανάσιος Αίσωπος
 7. Γεώργιος Σταματέλος
 8. Γρηγόρης Βοσνίδης
 9. Αθανάσιος Αγραφιώτης
 10. Φώτης Παυλάτος
 11. Ευάγγελος Ζήμαλης
 12. Αντώνιος Μπίλλης
 13. Αντώνιος Γουλιάρης
 14. Παναγιώτης Αδαμόπουλος
 15. Άρης Ευστρατόπουλος
 16. Νικόλαος Παπαγαλάνης
 17. Πέτρος Χατζηνικολάου
 18. Δημήτριος Κοντογιάννης
 19. Αστέριος Καραγιάννης
 20. Χρύσανθος Ζαμπούλης
 21. Στέλλα Δούμα
 22. Κώστας Σιαμόπουλος
 23. Αθανάσιος Μπενέτος